Forskningsprojekt

Projekt 2017

"Me goofing around": Representationer av den andre i Smokahontas video om språk

En ung finsk vlogger, Smokahontas, alias SMO, postade en video som heter What Languages Sound Like to Foreigners på sin YouTube-kanal "Smokahontas Official" den 3 mars 2014. Videon, baserad på flera språkimitationer, gick viral omedelbart. Dess imitationer representerar 15 olika språk eller låtsasspråk: finska, svenska, estniska, ett slaviskt språk, franska, italienska, portugisiska, spanska, brittisk engelska, japanska, amerikansk engelska, hindi, arabiska, ett språk som kallas "Jag vet inte ens " och östasiatiska. Videon ger ett intryck av att vara en humoristisk bit vlogging som presenterar SMO för en global publik. Hennes vloggeridentitet är tvåfaldig: Hon presenterar sig själv som en begåvad ung kvinna som talar flera språk flytande och / eller som en skicklig imitatör som talar nonsens eller rotvälska samtidigt som hon porträtterar olika språk. Medan hon gör detta, konstruerar hon också identiteten på den andre, det vill säga, talarna av de olika språk hon representerar genom sina imitationer.

Projektperiod:  2016-01-01 -
Kontaktperson:  Mariya Aida Niendorf
Projektdeltagare:  Mariya Aida Niendorf, Marjut Johansson (University of Turku), Siiri-Maija Heino (University of Turku), Mia Raitaniemi (University of Turku), Angela Bartens (University of Turku), Sari Östman (University of Turku), Sylvia Akar (University of Helsinki), Melissa Garavini (University of Turku), Nobufumi Inaba (University of Turku), Tommi Kurki (University of Turku), Pekka Lintunen (University of Turku), Eve Mikone (University of Turku), Maarit Mutta (University of Turku), Eeva-Liisa Nyqvist (University of Helsinki), Maxwell Philips (University of Bern), Enrique Lucena Torres (University of Turku), Johanna Viimaranta (University of Turku), Wenli Zhu (University of Turku)
Finansiärer:  "Återimport" av kultur och språk: Case för japanska Litterär översättning

“‘Reimporting’ of Culture and Language: the Case of Japanese Literary Translation” focuses on the cases when “translation” happens twice by the work being “translated back” to the language or culture of origin. This can take various forms which can be analyzed from different perspectives.
The first type (e.g. “Memoirs of a Geisha” by A.Golden, 1997) is when Japan or Japanese culture is described in other languages, and then translated into Japanese. Various translation problems occur only when translated into Japanese, because it would be the reimporting of the culture. The problems and strategies adopted by translators are being studied, with the assumption that the translators are more creative than when translating other types of work.
The second type (e.g. “Shizuko´s daughter” by K.Mori, 1993) is when a Japanese author chooses to write in other languages, and then translated into Japanese. Issues such as identity and the choice of language and the use of “translationese” (both in the original and when translated back into Japanese) could be considered here.
The third type (e.g.“Shishosetsu” by M. Mizumura, 1995) is when the author uses two languages in a work. It is hybrid, rather than translation. However, the needs to express messages in the mixture of two languages, rather than one, could be related to the concept of translatability, as well as the issue of identity and choice of the language.

Projektperiod:  2013-01-01 -
Kontaktperson:  Hiroko Inose
Projektdeltagare:  
Finansiärer:  Högskolan Dalarna9/11 and the Novel

Projektet har som fokus romaner som tematiserar terrorattackerna i New York och Washington den 11 september 2001. Dess utgångspunkt är att skönlitteratur, och i synnerhet romanformen, deltar i den samhälleliga debatten och kastar nytt ljus på kollektiva föreställningar och värderingar. Projektet studerar särskilt hur amerikanska så kallade 9/11-romaner har behandlat frågor som rör definitionen och debatter om terrorism, samt hur dessa hänger ihop med den dominerande amerikanska nationella identiteten och kulturella självbilden. Syftet med studien är dels att undersöka vad dessa romaner kan lära oss om amerikanska (och i viss mån även västerländska) idéer och värden och på så viss öka vår förståelse för samtida kulturella företeelser och politiska utvecklingar. Dels syftar studien till att pröva romanens roll i samhället.

Projektperiod:  2011-01-01 -
Kontaktperson:  Katherina Dodou
Projektdeltagare:  Katherina Dodou
Finansiärer:  African Migrations: Transcultural Identities in the Making

The phenomenon of migration is well-established in the history of human societies, where individuals or groups of people have moved from one place to another, either across international borders or internally within a state, for various reasons, such as political, religious, social, or economic. The experience of migration, whether it applies to refugees, displaced persons, or economic migrants, raises a number of important questions in terms of its effects on the individual and on society. These questions relate to the negotiation of identity on the part of the migrant, the effects of personal and cultural displacement, and not least questions concerning global justice and human rights.

African migration, both within the continent of Africa, or from former colonies in Africa to Europe, is particularly interesting in this context. In virtue of its history, which prior to colonialism was not bounded by precise borders, migration can be studied against the role of the nation-state in a globalised world. In recent decades forces of globalisation have resulted in an increased mobility of people within and beyond national boundaries, thus calling for new critical evaluations. In this respect, the concept of transculturalism is a useful analytical tool which allows for re-examination of these questions, as it focuses on the formation of multifaceted, fluid identities and opposes the singular traditional cultures associated with the idea of the nation-state.

This collection of essay seeks to critically examine the effects of recent migration in Africa from the perspective of transculturality, by bringing together critical perspectives that examine the complexity of these issues. The aim of the collection is to further our understanding of the experiences of migration, as well as explore how migrants have documented and represented their stories.

Projektperiod:  2013-01-31 -
Kontaktperson:  Irene Gilsenan Nordin
Projektdeltagare:  Katherina Dodou, Erik Falk, Joyce Kemuma, Leloba Molema (University of Botswana), Tresa Galvin (University of Botswana), Mompoloki Bagwasi (University of Botswana), Mopipi Alimi (University of Botswana)
Finansiärer:  Antroposofiska rörelsen och Waldorf-pedagogiken

I detta projekt beskriver jag Waldorf-pedagogikens principer, och relationen till antroposofi som ett filosofiskt-andligt system undersöks. Annaskolan, en Waldorfskola nära Garpenberg i Dalarna, används som exempel och illustration. Relationen mellan Waldorf-pedagogiken och religion diskuteras.

Projektperiod:  2010-07-01 -
Kontaktperson:  Liselotte Frisk
Projektdeltagare:  Liselotte Frisk
Finansiärer:  Att lära sig läsa mot strömmen: Critical Literacy och Critical Language Awareness i första- och andraspråk

Detta projekt ansluter sig till det som i den engelskspråkiga världen har kommit att kallas critical literacy (CL) och critical language awareness (CLA). Literacy, eller litteracitet, är ett begrepp som traditionellt använts för att beskriva en individs, en grupps eller en nations läs- och skrivförmåga. Men i och med den poststrukturalistiska teorins ifrågasättande av språkets neutralitet, så har man även inom litteracitetsforskningen börjat intressera sig för hur sociokulturella faktorer som makt, kön, klass och etnicitet alltid finns, mer eller mindre synligt, representerade i det språk som vi omedvetet ser som normativt. CL och CLA är därför uttryck för en fördjupad och vidareutvecklad syn på vad som menas med läs- och skrivkunnighet i synnerhet och språkkunskaper i allmänhet. Man menar att det inte längre räcker med att kunna läsa och skriva och känna till språkets struktur och byggstenar för att kunna fungera och agera som en fullvärdig medborgare i ett demokratiskt samhälle. Dessutom ställer den text- och informationsmängd som vi konfronteras med i dagens informationssamhälle nya krav på förmågan att kritiskt tolka och värdera texter utifrån ovan nämnda sociokulturella faktorer och sammanhang. Vi måste helt enkelt vara medvetna om språkets och de sociokulturella diskursernas makt över konstruktionen av såväl vår egen som andras identiteter.
Centrala frågeställningar är: Vilken typ av litteracitet och språkkunskaper ger läroplaner och övriga styrdokument uttryck för, med fokus på skolämnena svenska och engelska? Hur väl förverkligas dessa intentioner som grund för lärares bedömningar av elevers kunskaper och färdigheter? Hur väl står sig det svenska utbildningssystemet i en internationell jämförelse när det gäller grund- och gymnansieskolelevers förutsättningar att utveckla ett kritiskt och självständigt förhållningssätt till texter såväl som en kritisk språkmedvetenhet?

Projektperiod:  2009-01-01 -
Kontaktperson:  
Projektdeltagare:  Julie Hansen, Mats Tegmark
Finansiärer:  Barn i minoritetssamfund: religiösa uppväxter

Att anordna en konferens om barn i minoritetssamfund för att sprida kunskap till lärare och socialarbetare plus från 2012 ett VR-projekt på temat.

Projektperiod:  2011-09-01 -
Kontaktperson:  Liselotte Frisk
Projektdeltagare:  Sanja Nilsson, Pernilla Liedgren
Finansiärer:  FAS, VetenskapsrådetBarnlitteratur i minoritetsreligioner: en kritisk diskursanalys

Barns litteratur har genom tiderna varit en källa till underhållning och fantasi, samt viktig för läs- och skrivkunnighet och språkförmåga. Barnlitteraturen är central för spridningen av samhällets kulturella koder och traditioner (Harris 1990), samt instrumentell ur etisk synvin-kel (Jalongo 2004). Detta delprojekt fokuserar på barnlitteraturens roll i identitetsskapande. Syftet med detta delprojekt är att belysaa)motiv och teman i några religiösa minoritetsgruppers barnlitteratur; b)på vilka sätt barnlitteraturen stödjer socialisation till minoritetsgruppernas värderingar;c)litteraturens roll i konstruktionen av barnets kulturella identitet. För denna studie har tre grupper valts: Katolska kyrkan, Livets Ord och Jehovas Vittnen. Metoden blir komparativ mellan de tre grupperna. Materialet utgörs av böcker utgivna på gruppernas förlag, för barn upp till 12 år, samt lärarhandledningar för barnverksamhet. Det teoretiska ramverket för detta projekt baseras på kritisk diskursanalys (Fairclough & Holes 1995). Denna metod har sitt ursprung i Michel Focaults teorier angående relationen mellan makt, kunskap och diskurs, samt hur sociala praktiker är formade och utförda i diskurs (Foucault 1972). Den utforskar ideologier och maktstrukturer men även hur sociala praktiker formas av diskurs, i synnerhet i förhållande till textens innehåll, samt även hur sociala praktiker i sin tur påverkar diskurs (Fairclough 2001).

Projektperiod:  2008-11-01 -
Kontaktperson:  Irene Gilsenan Nordin
Projektdeltagare:  
Finansiärer:  Högskolan DalarnaBilder som delade objekt i social interaktion

Projektet studerar teorier som ser bilder som en speciell form av artefakter, som lätt hamnar i fokus för människors sociala interaktion eller används på annat sätt för sociala syften. Ett exempel är när människor samlas kring familjens bildsamlingar (fotoalbum) eller skickar bilder till varandra över nätet. Projektet studerar också teorier kring kommersiell bildanvändning som använder sig av samma grundläggande mekanismer, och skapar bilder som människor relaterar interaktivt till, t ex i dataspel eller på olika kommersiella webbplatser. Projektet studerar inte teorier kring konstbilder eller traditionella media. Projektet studerar både bildernas materiella form och deras symboliska innebörd och då särskilt teorier som försöker på ett eller annat sätt inkludera båda dessa aspekter och relatera dem till problematiker kring synlighet och osynliggörande, blickens roll i den sociala interaktionen och liknande frågeställningar. Denna typ av teorier kallas här sociomateriella, dvs de intresserar sig för det socialas materiella substratum, både den natur vi lever i och de ting som vi producerar och utbyter för olika syften, samt till slut, konsumerar och/eller slänger.

Projektperiod:  2007-01-01 -
Kontaktperson:  Arni Sverrisson
Projektdeltagare:  Arni Sverrisson
Finansiärer:  VetenskapsrådetCeltic Others: Irish Literary Representations of the Other

This is a collection of essays that examines Irish writers’ representations of interracial encounters and cross-cultural exchanges between the ‘native’ Irish host and the immigrant ‘Other’, which have become common aspects of everyday life in 21st century Ireland. Some other interracial and cross-cultural encounters beyond the geographical frontiers of Ireland are also explored, as they are highly relevant to current debates around Irish multiculturalism and the present context of Ireland as a host country for contemporary migrants. Key areas of discussion are: What does it mean to be ‘multicultural’, and what are the implications of this condition for contemporary Irish writers? How has literature in Ireland responded to inward migration? Have Irish writers reflected in their work (either explicitly or implicitly) the new influx of immigration? If so, are elements of Irish traditional culture and community maintained or transformed? What is the social and political efficacy of these intercultural artistic visions? While these issues have received sustained academic attention in literary contexts with longer traditions of migration, they have not yet been extensively addressed in Ireland today.
My contribution to this international research project will consist in an essay to be included in this collection. The title of this essay is “‘Our identity is our own instability’: Intercultural Exchanges and the Redefinition of Identity in Hugo Hamilton’s Disguise and Hand in the Fire”.

Projektperiod:  2011-06-01 -
Kontaktperson:  Carmen Zamorano Llena
Projektdeltagare:  Carmen Zamorano-Llena, Pilar Villar-Argáiz (Department of English), Charlotte McIvor (Performance Studies), Amanda Tucker (Department of English), Eva Roa White (Humanities Department), Margarita Estévez-Saá (Department of English), Maureen T. Reddy, Wanda Balzano, Paula Murphy, Anne Fogarty, Charles Armstrong (Faculty of the Humanities and Pedagogy), David Clark (Department of English)
Finansiärer:  Cesare Macchiatis brev från Norden

Tvärvetenskapligt projekt för utgivningen av alla Macchiatis brev från Norden skrivna under två resor till Sverige som Christinas livmedikus. Forskningsprojektet bedrivs med den italienska medicinhistoriker Fabiola Zurlini knuten till Maceratas universitet. Projektet skall leda till en rad artiklar och slutligen till en monografi.

Projektperiod:  2015-01-01 -
Kontaktperson:  Vera Nigrisoli Wärnhjelm
Projektdeltagare:  Fabiola Zurlini (Maceratas universitet)
Finansiärer:  Demokratikontraktet: Samarbetsavtal mellan Falu kommun och Högskolan Dalarna om lokal demokratiutveckling

Falu kommun (FK) arbetar sedan flera år för att främja ett aktivt medborgarskap, medborgardialog och att stärka den lokala demokratin. Högskolan Dalarna (HDa) har funnits med i detta arbete, mest tydligt i samband med kommunens demokratidagar, liksom vid tillkomsten av det så kallade Demokratipasset. Med inrättandet av Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) vid Högskolan öppnar sig möjligheter till ett fördjupat samarbete. Samarbetet ska utvecklas under perioden 2016-18. Berörda parter är Högskolan Dalarna och Val- och demokratinämnden, Falu kommun.

Följande områden och former för samverkan är aktuella:

(1) Fördjupning av den samlade kunskapen om frågor kring aktivt medborgarskap, medborgardialog och ungdomsinflytande.

(2)Utvärdering och forskning av Falu kommuns genomförda satsningar på medborgardialog, valdeltagande och ungdomsdemokrati samt följeforskning knuten till kommunens prioriterade demokratisatsningar under perioden 2016-18

(3) Utbildning sker genom att Högskolan Dalarna återför kunskaper till förtroendevalda, tjänstemän och aktiva kommunmedborgare i Falu kommun.

(4) Konsultativ spetskompetens avseende interkulturella frågor, exempelvis:
a. utbildningsfrågor (validering, språkkompetens, svenska som andraspråk, SFI, funktionell svenska), psykosociala och strukturella frågor runt social och demokratisk hållbarhet (social tillit, rädsla, social polarisering, främlingsfientlighet, diskrimineringsmekanismer, grogrunder för rasism, intersektionella bakgrundsfaktorer, m.m.),
b. fortlöpande konsultation i interkulturella frågor och i kommunala beslut om byggandet av fysiska platser och miljöer i det offentliga rummet och civilsamhället.

(5) Deltagande i relevanta arrangemang rörande kommunens prioriteringsområden som t ex 2017 års internationella demokrativecka (9-15 september) och regelbundna samråd kring det pågående arbetet.

Projektperiod:  2016-10-01 - 2018-12-31
Kontaktperson:  Thomas Sedelius
Projektdeltagare:  Anna Parkhouse, Jonas Stier, Bruno Kaufmann, Jenny Antonsson, Klas Sjörén
Finansiärer:  Falu Kommun, Högskolan DalarnaDet amerikanska subjektets rekonstruktion: en studie av prisbelönad amerikansk skönlitterär prosa från 1990-talet

Detta projekts huvudsyfte är att undersöka vilken typ av subjekt och identitet som skapas i prisbelönad amerikansk skönlitterär prosa från 1990-talet. Vad kännetecknar dessa av det litterära etablissemanget hyllade prosaverk? Vilka bilder av det samtida amerikanska samhället och dess medborgare förmedlas i dessa texter? Vad innebär det att vara amerikan i slutet av det förra seklet? Den föreslagna studien söker svar på dessa frågor genom att analysera ett fyrtiotal av de mest prisade prosaverken under 90-talet utifrån samtida litteraturvetenskapliga teoribildningar med fokus på de sociala, kulturella och ideologiska strukturer som styr individens identitets- och subjektivitetsskapande. I synnerhet studeras hur dessa högt värderade verk bidrar till att återskapa en bild av nationell självförståelse, mycket tack vare det litterära prisets kulturella genomslagskraft. På så vis kan projektet bidra till en djupare och mer nyanserad kunskap om, och förståelse av, amerikaners syn på sig själva, sitt land och sin identitet än den ofta förenklade version som förmedlas via media och populärkultur.

Projektperiod:  2002-01-01 -
Kontaktperson:  Mats Tegmark
Projektdeltagare:  
Finansiärer:  Drottning Kristina och hennes hov

Mina studier om drottning Kristina och hennes hov inledde jag som grundkursstuderande i italienska vid Stockholms universitet och redan före disputationen resulterade det i en rad artiklar som berörde både specifika personer i hennes hov och hennes hov i allmänhet. Hösten 2000 disputerade jag med avhandlingen Lettere dalla Svezia. Il capitano Lorenzo Adami alla regina Cristina e al cardinale Azzolino. 1665. (Brev från Sverige. Kaptenen Lorenzo Adami till drottning Kristina och till kardinalen Azzolino. 1665). I avhandlingen editerade jag, i en kritisk utgåva, 34 opublicerade italienska brev, som bevaras i Azzolinosamlingen i Riksarkivet i Stockholm. Utöver att editera själva breven, redogjorde jag för de lingvistiska särdragen i Adamis text.Dessutom innehåller avhandlingen historiska, geografiska och kulturella noter för att förklara de olika personer och begrepp som förekommer i breven.
Studierna om Kristina och de kulturella kontakterna mellan Sverige och Italien under 1600-talet, har ständigt varit en röd tråd i min forskning och även efter avhandlingen har jag ägnat mig åt detta ämne och publicerat ytterligare artiklar.För närvarande är jag i inledningsskedet av två olika projekt med utgivning av opublicerade brev från Kristinas hov.

Övriga vetenskapliga meriter i detta ämne
(2009) Sakkunnig för publicering av Anu Raunios doktorsavhandling Conversioni al cattolicesimo a Roma tra Sei e Settecento. La presenza degli scandinavi nell’Ospizio dei Convertendi, Sarja – Ser. B OSA, tom. 324, University of Turku, 2009.
(2010) Opponent för Anu Raunios doktorsavhandling italiensk filologi Conversioni al cattolicesimo a Roma tra Sei e Settecento. La presenza degli scandinavi nell’Ospizio dei Convertendi, Åbo (Finland).
(2012) Medlem av den vetenskaplig kommittén för den internationella kongressen 'Christina, Queen of Sweden, and the Papal Territories'. I samarbete med Istituto Nazionale di Studi Romani, Svenska Institutet i Rom, Università della Tuscia (Viterbo).

Projektperiod:  2011-01-01 -
Kontaktperson:  Vera Nigrisoli Wärnhjelm
Projektdeltagare:  Vera Nigrisoli Wärnhjelm
Finansiärer:  Enhetsvälsignelse eller diksha - helande och upplysning

De första enhetsvälsignelserna i Sverige ägde rum år 2003. Diksha-rörelsen, eller Oneness movement som den senare kom att kallas, kom från Indien där den hade en längre förhistoria. Diksha är ett sanskritord som i rörelsen översätts eller förklaras som ”välsignelse”, ”gåva”, ”energiöverföring” eller ”helande” . Diksha ges genom handpåläggning av särskilt utbildade diksha-givare. Själva handpåläggningen är ganska enkel, sker oftast på personens huvud och varar en eller ett par minuter. Processen kan ske i olika sammanhang, och omständigheterna, till exempel om musik finns med eller inte, kan variera.
Enhetsvälsignelserna spreds snabbt över Sverige. Ett par år efter introduktionen i Sverige kunde man få diksha nästan alla dagar i veckan på olika platser i Stockholm. Rörelsen verkar dock till viss del ha klingat av efter 2006, då den personen som framför allt företrätt diksha i Sverige, Freddie Nielsen, lämnade rörelsen. Diksha ges dock fortfarande på många platser i landet, ibland i nya sammanhang som i Svenska Kyrkan. Engelbrektskyrkan i Stockholm har till exempel en så kallad Oneness-mässa en gång i månaden.
I detta projekt kommer jag att först ta upp diksha-rörelsens bakgrund, ideologi, utövande och utveckling över tid, och därefter diskutera den kort i ett vidare perspektiv. Mitt material utgörs av böcker skrivna av utövare, rörelsens webbsidor och annat Internet-material från utövare och tidigare utövare, samt intervjuer med diksha-givare och diksha-utövare i Sverige.

Projektperiod:  2010-07-01 -
Kontaktperson:  Liselotte Frisk
Projektdeltagare:  Liselotte Frisk
Finansiärer:  Ett förenklat språk på Internätet?

När folk kommunicerar via Internätet påverkas språket stort, och inte minst engelskan som fortfarande är det största språket på Internätet. Även om man kommunicerar skriftligt via textchatt, förväntas den ske effektivt. Strategier för att uppnå detta är huvudteman för projektet. Många sådana strategier har identifierats, såsom ord och fraser som har reducerats eller tagits bort, och det är sådana reduceringar som analyseras i detta projekt. Men kontexterna i vilka man får reducera ord eller fraser och hur Internäranvändarna bestämmer sig för att reducera vissa ord och fraser på ett visst sätt har inte utforskats tidigare. Några viktiga frågor som kommer att tas upp är: varför kan vissa ord och fraser reduceras och i vilka kontexter kan det ske? Finns en skillnad mellan diskussionsämnen som är mer eller mindre formella? Kommer användarna att förändra hur de reducerar ord och fraser när de blir mer och mer erfarna som Internäranvändarna? Hur bestäms det att ett reducerat ord kan användas och vem är det som bestämmer?

Projektperiod:  2010-07-01 -
Kontaktperson:  Jonathan White
Projektdeltagare:  
Finansiärer:  Högskolan DalarnaGuds och Krishnas barnbarn: psykosociala villkor, narrativ och identitet

Projektet fokuserar på tre nyare religiösa rörelser/samfund i Sverige: Hare Krishna-rörelsen, Familjen (tidigare Guds Barn) och Jehovas vittnen. Primärmaterialet utgörs av 30-40 djupintervjuer med tre kategorier av vuxna personer: a) personer som växt upp i samfunden och fortfarande är engagerade, b) personer som växt upp i samfunden men numera inte är engagerade, samt c) föräldrar som uppfostrat barn i samfunden. Projektets tonvikt ligger på intervjumaterialet, men som bakgrund och referensram används även litteratur.
Frågeställningar är:
- Vilka karaktärsdrag i synen på barn och barnuppfostran präglar vardagen i dessa tre minoritetsreligioner? Hur legitimeras dessa av religiösa ideologier?
- Hur skildras barnens psykosociala miljö under uppväxten av de tre grupperna av ip?
- Hur går socialisationsprocesserna i dessa rörelser till?
- Vilka faktorer påverkar om individens roll- och identitetsskapande sker inom eller utanför den minoritetskultur man växt upp i (engagemang eller avfall)?
En narrativ metod och analys valts. I centrum står individens egen menings- och identitetskonstruktion genom fokusering på livsberättelsen (Johansson 2005: 23). Genom berättelser - och genom språket - ger individen sina erfarenheter struktur, mening och sammanhang. Identitet konstrueras genom berättelser – genom selektiva minnen, upplevelser och tolkningar (Lawler 2008: 11-17). Narrativ metod är ett verktyg för att förstå hur den sociala verkligheten konstrueras och hur identiteter skapas och omskapas (Johansson 2005: 17-18).
Viss uppmärksamhet fästs vid teman som dokumenterats i en del slutna religiösa grupper, t ex en auktoritär fostran, kroppsliga bestraffningar, isolering från och nedvärdering av samhället(SOU 1998: 220).
Konferensbidrag: Barn i sekter: Konstruktionen av sekter i media. Bergen, konferensen Religion och media, november 2009.

Projektperiod:  2009-01-01 -
Kontaktperson:  Liselotte Frisk
Projektdeltagare:  
Finansiärer:  Identity (re)construction and improvement in intercultural competence

As an increasing body of research in Computer Assisted Language Learning (CALL) demonstrates, technology can create authentic intercultural contexts and has the potential to enhance language learning, especially in foreign language (FL) contexts. While opportunities to interact with target language speakers tend to be scarce in the traditional FL classroom, technology-mediated telecollaboration can electronically connect learners to expert speakers of the target language and stimulate their motivation to communicate with them in a meaning-focused manner. While exchanges between native speakers and learners of the target language are beneficial, as shown in the above literature, recent studies have shown that exchanges between two parties learning the same foreign language has considerable potential in terms of improving intercultural competence and identity construction. Pennycook (2004) describes language and identity as being continuously performed and reshaped. Pennycook defines and interprets what he calls performativity, or the way in which we perform acts of identity as “an ongoing series of social and cultural performances rather than as the expression of a prior identity” (p.8). Performativity, especially in its relationship to the notion of performance, opens up ways of understanding how languages, identities, and futures are ‘refashioned.’ Based on this perspective, we examine how learners (re)construct and negotiate identities through language and social behavior while blogging (an asynchronous tool) and taking part in online joint seminars (a synchronous tool) and how technology plays a role as part of this process. Specifically, learners’ reflections, interactions, and social behavior in their blogs and online joint seminars are analyzed in depth in terms of how their identities were performed, shaped, and reshaped. Finally, the role of technology as part of these processes is also discussed.

Projektperiod:  2015-12-01 -
Kontaktperson:  Mariya Aida Niendorf
Projektdeltagare:  Yumi Takamiya (University of Alabama at Birmingham)
Finansiärer:  Interkulturell kommunikativ kompetens: Utmaningar och implikationer av att undervisa japanska artighetsstrategier till svenska inlärare av japanska

Teaching communicative competence is an integral part of language instruction. Misunderstandings and uncomfortable situations have risen during overseas joint seminars. This has primarily been due to the Swedish students' failure to utilize an appropriate politeness strategy. Sweden is one of the most egalitarian societies and the elimination of the use of ni (polite ’you’) reflects this. However, it is important to point out that cultural and social norms are not interchangeable and that one must adapt to the language one is speaking and culture one is in.
Japanese utilizes many honorific expressions, which vary in complexity according to social distance, relative power between the speakers, and situations. Yet the Swedish learners of Japanese do not often see the necessity of learning these expressions and view them negatively. Though the Swedish system of politeness has hardly been studied, politeness discourse also exists in Swedish. Cross-cultural data on politeness discourse shows that the politeness strategies in different cultures differ considerably indicating that Swedish students need to recognize this in order to communicate smoothly in Japanese. The learners should consider the politeness discourse as a part of the rules of the language rather than something that can be modified based on one’s opinion.
Showing the usage of the Japanese honorific system more systematically and contrasting it with Swedish politeness strategies will enable the students to communicate more successfully in Japanese.
In this study, I plan to 1)show the differences in politeness strategies between Swedish and Japanese speakers, 2)extract the misuse of the honorific expressions in Japanese by Swedish students, and 3)examine why students make these types of errors.

Projektperiod:  2014-01-01 -
Kontaktperson:  Mariya Aida Niendorf
Projektdeltagare:  
Finansiärer:  Interreligiöst råd i Borlänge (IRIB)

Borlänge kommun bedriver idag ett övergripande arbete för att främja social hållbarhet, demokrati, inkluderande medborgarskap och en interkulturell utveckling i lokalsamhället. Borlänge kommun har också under 2016 antagit en lokal handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande miljöer som ett led i Nationella samordnaren uppmaning till samtliga kommuner i Sverige att skapa lokala handlingsplaner. I denna handlingsplan finns inrättandet av ett Interreligiöst råd som en strategisk åtgärd. Forskningsprojektet avser följa inrättandet av och det initiala arbetet i ett interreligiöst råd.

Huvudsakliga frågeställningar: Vilka förväntningar formuleras av politiker, tjänstemän respektive representanter för de religiösa organisationerna om de långsiktiga effekterna av inrättandet av ett interreligiöst råd? Vilka jämförelser kan göras med andra nationella och internationella exempel?

Projektets ansats är kvalitativ och tvärvetenskaplig, där teoretiska perspektiv och begrepp hämtas från humaniora-samhällsvetenskap, i synnerhet religionsvetenskap, sociologi och statsvetenskap. Metoder som kommer användas är deltagande observation, intervjuer med huvudaktörer och analys av befintliga dokument, samt studiebesök i andra kommuner med liknande strategier nationellt och internationellt.

Projektperiod:  2016-10-01 - 2018-09-30
Kontaktperson:  Tomas Axelson
Projektdeltagare:  Tomas Axelson, Jonas Stier, Thomas Sedelius
Finansiärer:  Borlänge Kommun, Svenska kyrkan, Högskolan Dalarna, Högskolan DalarnaItalienska sextonhundratals källor om drottning Christina och hennes hov vid svenska och italienska arkiv

Syftet med projektet är att ge ut en filologisk editering av alla opublicerade dokument på italienska från Christina hov som finns bevarade både i Sverige och Italien (Riksarkivet i Stockholm, i Vatikanarkivet i Rom och i Jesis Arkiv). Alla dokument ska förses med biografiska och historiska noter, sammanfattning på engelska och personregister.

Projektperiod:  2017-01-01 - 2021-12-31
Kontaktperson:  Vera Nigrisoli Wärnhjelm
Projektdeltagare:  Vera Nigrisoli Wärnhjelm, Marie-Louise Rodén (Högskolan Kristianstad )
Finansiärer:  Koranens användning i muslimskt andaktsliv

I snart sagt all litteratur om islam, inklusive skolans läromedel, framställs Koranen som en skrift vars syfte främst är att fungera som lagbok för troende muslimer. Det faktum att endast ca 6% av Koranen utgörs av rena lagtexter missas ofta i dessa presentationer. Till detta kommer att dess texter, för att fungera som lagar som kan tillämpas i vardagen, utsätts för en intensiv tolkningsprocess av lärda jurister. Detta sätt att använda Koranen kallar jag för dess kollektiva bruk.
Lika viktigt, men helt bortglömt i forskning och i litteraturen om islam är det enskilda bruket av Koranen. Med det menar jag den personliga recitationen som utförs av fromma muslimer, ofta dagligen. Denna ritual utförs inte i första hand för att den troende ska få vägledning genom Guds ord (ofta förstår inte läsaren texten eftersom han/hon inte kan arabiska), utan för att låta gudsordet ”strömma genom” henne/honom. Den skulle därför med kristet språkbruk närmast kunna liknas vid ett sakrament. Muslimer jag har talat med beskriver att de ofta upplever en djup frid eller en intensiv gudsnärvaro när de på detta sätt reciterar Koranen. Det är i hög grad det enskilda bruket av Koranen som lärs ut i de s.k. koranskolorna för barn och unga där betoningen dels ligger på att lära ut tekniken att recitera den heliga skriften, dels att lära ut avsnitt av Koranen utantill.
Genom att det kollektiva bruket av Koranen så ensidigt har betonats i forskning och annan litteratur har bilden av islam som en rigid lagreligion etsats fast. I de läroböcker för grundskolan och gymnasiet som jag har undersökt är det bara denna aspekt av Koranens användning som lyfts fram.
Syftet med projektet är 1) att undersöka bilden av Koranen och dess bruk i skolans läromedel och i annan svensk litteratur om islam; 2) att genom intervjuer med muslimer i Sverige kartlägga det enskilda bruket av Koranen; 3) att genom intervjuer med lärare i koranskolor i Sverige undersöka syftet med och pedagogiken i koranundervisningen.

Projektperiod:  2009-09-01 -
Kontaktperson:  Torsten Hylén
Projektdeltagare:  
Finansiärer:  Högskolan Dalarna, Högskolan DalarnaMigration, transformation, och hemkomst av en kultur: Tango i Finland och Japan som ett exempel

I Finland, på ett stort avstånd från Buenos Aires, trängs människor nattetid på dansgolvet för att dansa till tangomusik, men tango har också fångat människor på andra sidan jordklotet i Japan. Tangons popularitet i både Finland och Japan är dock inte så bekant för omvärlden.

I detta projekt kommer jag, med tangon som ett exempel, att diskutera de motiv och vägar genom vilka en kultur färdas, etablerar sig och finner en ny form. Tangons förhållande till samhället och historien i vart och ett av dessa länder utforskas först med hjälp av arkivstudier och litteratur. Sedan analyseras sådana aspekter som inre känslor, ensamhet, illusion, och liminalitet genom data insamlade från enkäter, intervjuer och forumdiskussioner i SNS.

Vissa forskare föreslår att tango speglar personligheten, mentaliteten, och identiteten hos de finska och japanska folken. Även om detta delvis kan vara sant, är det svårt att generalisera om finnars eller japaners personlighet. Snarare har tangons framgång i dessa två länder betydande kopplingar till vissa delade historiska och sociala faktorer. Jag föreslår också att "liminaliteten" hos tangon spelar en viktig roll för de båda nationerna, som gick igenom en svår kamp för att återhämta sig från skador som orsakats av krig. "The liminala fasen anses sakral, anomal, onormala och farlig, medan de pre- och post-liminala fasen är normal och ett profant tillstånd av att vara" (Selänniemi 1996). Att dansa tango kan betraktas som en flykt eller ett avbrott från svårigheter i vardagen samt en källa till energi som gör det möjligt för människor att fortsätta framåt.
Tangons förvandling i Finland och Japan, och dess hemkomst tillbaka till Argentina undersöks också.

Projektperiod:  2014-03-01 -
Kontaktperson:  Mariya Aida Niendorf
Projektdeltagare:  Mariya Aida Niendorf
Finansiärer:  Mindfulness - religiöst, sekulärt eller båda?

Jon Kabat-Zinn är professor i medicin och har disputerat i molekylärbiologi. Han gick i flera år i lära hos olika buddhistiska lärare, och ville försöka isolera en teknik, mindfulness, från den buddhistiska kontexten. År 1979 började han undervisa i mindfulnessbaserad stressreducering. Vid University of Masschusettes utvecklade han ett program för att behandla kronisk smärta, MIndfulness Based Stress Reduction, MBSR. År 1990 kom han ut med en bok vid namn Full Catastrophe Living, som har fått stort inflytande.
Kabat-Zinn definierade mindulness som: ”paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and nonjudgmentally”. Nyckelord är: observera, beskriv, döm inte. En annan beskrivning av mindfulness är icke-dömande uppmärksamhet med fokus på nuet där varje tanke, känsla och sinnesintryck accepteras precis som de är.
MBSR är en s.k. evidensbaserad praktik, som har kunnat prövas i studier och visat sig vara effektiv. Data finns som visar effekt på psoriasis, stress, depression, smärta, diabetes, hjärtproblem. Allt fler psykologer har börjat använda sig av denna teknik, särskilt inom KBT. Då kan man få en remiss och staten betalar behandlingen. Men mindfulness finns också i olika delar av alternativmiljön, också i buddhistiska kontexter.
Detta projekt diskuterar mindfulness i såväl religiös som sekulär kontext.

Projektperiod:  2010-07-01 -
Kontaktperson:  Liselotte Frisk
Projektdeltagare:  Liselotte Frisk
Finansiärer:  Modalitet i Italienska

The notion of modality, in which cultural and linguistic aspects are blended, is a mainstream topic in the study of any language system. Nevertheless, up to the present, the works related to the expression of modality in the Italian language are focused only on epistemic modality (Pietrandrea, 2005; Rocci, 2005) and there is a lack of studies that offer a comprehensive description of the different kinds of modality and modal markers. The purpose of my research is to fill this gap. I will define systematically the field of modality in Italian, taking in account also these features: a) classification of modal markers; b) diachronic developments; c) modality across texts and discourses (media, narrative, politics). Moreover I will collect data and information that can be useful even to the scholars who are interested in this topic in a cross-linguistics and typological perspective.

Projektperiod:  2013-01-01 -
Kontaktperson:  Gianluca Colella
Projektdeltagare:  
Finansiärer:  New Age Revisited: A Deconstruction of a Concept

The concept of New Age has always been problematic. As it is more of a cultural current than an organized religion, problems of content and delimitation arise. Besides it is not an emic concept: few people engaged in these currents identify themselves with this concept. “New age” is a term created by outsiders to bring together artificially a number of disparate ideas that may not be linked by their exponents. Its changing nature is also a problem.

I would like to try a perspective or an argumentation according to which New Age does not exist, that it is an etic construction. Historically, it may have existed. But today all cultural elements mix on a global level. Essentialized categories of “religion” and different kinds of religion, whether New Age or Christianity, make less and less sense. All borders blur and elements migrate freely with individual choice as the only limit. Elements of the historical field of alternative religion more and more mix with other elements of religion in the popular mode, and has today developed into part of mainstream.

Konferensbidrag: CESNUR/INFORMs konferens i London den 16-20 april 2008.”New Age Revisited: A Deconstruction of a Concept”.
Konferensbidrag: IAHR, Toronto, Kanada: augusti 2010: New Age and Stark & Bainbridge´s Theory of Religion

Projektperiod:  2008-01-01 -
Kontaktperson:  Liselotte Frisk
Projektdeltagare:  Liselotte Frisk
Finansiärer:  Norden med italienska ögon

På sextonhundratalet, i och med trettioåriga kriget, träder Sverige kraftfullt in på den europeiska scenen som en ny stormakt och även för italienare blir det nödvändigt att återupprätta och fördjupa direkta kontakter med Norden, som hade brutits med den protestantiska reformationen.
Även Sverige vill visa upp sin nya politiska ställning och drottning Kristina skapar vid sitt hov i Stockholm en krets av berömda utländska forskare, diplomater och konstnärer, varav Descartes var den mest kände.
Senare kommer hennes abdikation och bosättning i Rom att bli den utlösande faktorn för ytterligare italienska resor till norra Europa. Från denna tid härrör skriftligt material som fortfarande inte är allmänt känt och som dokumenterar det dåtida Skandinavien på ett levande och intresseväckande sätt. Det gäller t.ex. privata brev från drottningens italienska sändebud i Sverige och av de hovmän som följde drottningen på hennes två resor till Sverige (1660-1662 och 1666 -1668). Utöver detta har vi flera dagböcker och reseberättelser av ambassadörer och aristokrater samt, mera känt för forskare, Francesco Negris verk Viaggio Settentrionale, publicerat i Padua år 1700.
Hittills har jag publicerat flera artiklar om brev och reseskildringar i Norden, även baserade på opublicerat källmaterial, och min avsikt är att fortsätta ge ut och analysera ytterligare texter från italienare som besökt Norden, främst under 1600-talet.

Övriga vetenskapliga meriter i detta ämne
-Deltagare i Forskarnämnden för doktorandprogrammet "Storia e cultura del viaggio e dell'odeporica in età moderna" (Resornas och reselitteraturens historia och kultur under modern tid) vid Università della Tuscia, Italien.

Projektperiod:  2011-01-01 -
Kontaktperson:  Vera Nigrisoli Wärnhjelm
Projektdeltagare:  
Finansiärer:  Nordiskt nätverk för akademisk forskning om nyreligiositet

Nya religiösa rörelser och nyreligiositet har sedan 1970-talet utgjort ett viktigt akademiskt flerdisciplinärt forskningsområde. Området har över tid förändrats och utvecklats på flera sätt, bland annat genom utveckling av underområden.

Syftet med nätverksstödet är att initiera ett nordiskt nätverk (Sverige, Danmark, Norge och svenskspråkiga Finland) för akademisk forskning om nyreligiositet. Det konkreta målet är att under 2012 publicera en antologi som identifierar den nordiska forskningsfronten gällande det akademiska studiet av nyreligiositet, diskuterar denna utifrån ett såväl historiskt som framtidsperspektiv, liksom även relationen till den internationella forskningsfronten. För att kunna göra detta behöver vi:


* samla juniora och seniora forskare inom olika discipliner som forskar på teman med anknytning till nyreligiositet

* samla nyckelpersoner inom nätverket till möten för att diskutera och konkretisera nätverkets vidare aktiviteter och utbyta information om och identifiera pågående och planerad forskning om ämnet nyreligiositet

* utveckla en webbsida för nätverket

* främja kontakter med andra liknande nätverk i andra länder

Projektperiod:  2010-01-01 -
Kontaktperson:  Liselotte Frisk
Projektdeltagare:  Liselotte Frisk
Finansiärer:  RikbankenNya religioner i Japan

I Japan finns många ”nya religioner”. En undersökning av några av dessas ideologiska, praktiska och sociala element sätts i relation till de västerländska nya religiösa rörelserna, varvid betydelsen av historisk och kulturell kontext diskuteras.

Projektperiod:  2008-01-01 -
Kontaktperson:  Liselotte Frisk
Projektdeltagare:  Liselotte Frisk
Finansiärer:  Svenska InstitutetNyreligiositet i Sverige: Ett religionsvetenskapligt perspektiv

En ny version av min kursbok från 1998.

Projektperiod:  2010-01-01 -
Kontaktperson:  Liselotte Frisk
Projektdeltagare:  Liselotte Frisk
Finansiärer:  Åke Wibergs StiftelsePerspektiv på västerländsk esoterism

I detta projekt diskuterar jag några drag i samtida andlighet i Sverige i samband med debatten om västerländsk esoterism. Jag vill också relatera esoterismforskningen till andra forskningsfält om nya religiösa rörelser och om samtida religiösa uttryck. Det empiriska materialet baseras på en fallstudie av ett hälsocenter i en liten stad i Dalarna.

Begreppet västerländsk esoterism har använts på flera olika sätt. I flera perspektiv utgör teman som religiös förändring, relationen till mainstream/etablerade kyrkor, samt individens inre upplevelse (gnosis) viktiga element. Dessa används också i till exempel Stark & Bainbridges religionsteori och i Riis & Woodheads emotionssociologi. Jag vill utforska hur de olika perspektiven kan kombineras.

Projektperiod:  2010-07-01 -
Kontaktperson:  Liselotte Frisk
Projektdeltagare:  Liselotte Frisk
Finansiärer:  Registered Faith Communities in Sweden: Economic State Support

After the separation between church and state in Sweden in the year 2000, a possibility to register as a faith community was offered for religious organizations. Registered faith communities could also apply for economic support from the state, as well as for collecting the membership fees through the tax payment process. Around 40 faith communities received economic support in 2008. This paper will study the premises on which economic state support is given and also which applications have been turned down and the reasons for this.
Konferensbidrag: Till XVII ISA World Congress of Sociology, 11-17/7, Göteborg 2010

Projektperiod:  2010-01-01 -
Kontaktperson:  Liselotte Frisk
Projektdeltagare:  Liselotte Frisk
Finansiärer:  Religion, Spirituality, and World View

Nya former av religion och andlighet har under en längre tid utgjort en växande utmaning för
kristna etablerade institutioner. Paul Heelas´ välkända tes om ”den andliga revolutionen” menar att en andlig revolution där ”religion” får ge vika för ”andlighet” gradvis sker.

Med utgångspunkt från bland annat en webbaserad enkät som utfördes i Sverige 2008, men också intervjumaterial, diskuteras hur svenskars livsåskådning idag ser ut. Enkätens frågor relaterar såväl till traditionella kristna trosföreställningar och utövningar som till New Age och andlighet/spiritualitet. Resultatet diskuteras utifrån ålder, kön, utbildning och bostadsort. I vissa fall jämförs resultatet med andra studier.

Konferensbidrag: CHAOS, Södertörns högskola 15-16/5 2009.
Konferensbidrag: Ungern, november 2008.
Konferensbidrag: Assisi, Italien, 11-13/12 2009. (Ev. publikation 2010) ”Religion, Spirituality, and Everyday Practice in Sweden”

Projektperiod:  2009-01-01 -
Kontaktperson:  Liselotte Frisk
Projektdeltagare:  
Finansiärer:  Samtidens nordiska bildvärld: Visuell analys som vetenskaplig metod

Nätverkets syfte är att etablera en nordisk plattform för en visuell samhällsvetenskap, dvs studier som använder bildmaterial för att studera olika fenomen i samhället. Detta fält är väletablerat internationellt (Visual Studies, Visual Culture) men eftersatt i Norden. I nuläget saknas dessutom en nordisk samlingspunkt för detta område. Området är brett då alla samhällsfenomen lämpar sig i princip för en i någon mening visuell analys. I nuläget är dock vissa områden bättre förankrade i Norden än andra och nätverkets nuvarande inriktning kan sammanfattas i fyra teman:
- Studier av professionell bildpraktik, digital bild, bildjournalistik, dokumentärfilm, mm.,
- Studier av vardagsbilder, amatörfotografi och folklig bildkultur, bl. a. på nätet
- Studier av visualisering som en kunskapsform inom naturvetenskap och teknologi,
- Metodologisk utveckling kring bilder som data (foto, video, film och grafik).

Projektperiod:  2006-01-01 -
Kontaktperson:  Arni Sverrisson
Projektdeltagare:  Arni Sverrisson
Finansiärer:  Nordiska ministerrådetSemipresidentialism och regeringskapacitet i transitionsländer

Det här projektet fokuserar effekter av semipresidentialism i länder som genomgått en regimförändring (transitionsländer). Semipresidentialism - kanske mest känt från Finland och Frankrike - innebär att en folkvald president delar verkställande makt med
en premiärminister som måste ha stöd i parlamentet.

Det övergripande målet med detta länderkomparativa projekt är att bidra med teoretiska och empiriska kunskaper om effekter av semipresidentialism i transitionsländer. Mer precist ger sig forskarna här i kast med att undersöka i vilken utsträckning och på vilka sätt den institutionella interaktionen mellan president, premiärminister och parlament spelar roll för regeringsförmågan i termer av policyeffektivitet och regeringsstabilitet. I projektet kombineras å ena sidan kvantitativa analyser utifrån ett omfattande dataset som inkluderar alla (ca 50) semipresidentiella länder med å andra sidan mest-lika och parvisa jämförelser av fyra postkommunistiska länder. Den parvisa jämförelsen - som i sig möjliggör jämförelser inom respektive par och mellan paren - inkluderar de två EU-medlemmarna med premiärministerbetonad (premier-presidential) semipresidentialism, Polen och Rumänien, och de två ickedemokratierna, Ryssland och Ukraina, med den presidentbetonade (president-parliamentary) formen av semipresidentialism. Ytterst sett bidrar projektet till vår förståelse av vilka effekter olika konstitutionella modeller har i länder som genomgår en demokratiseringsprocess.

Projektperiod:  2015-01-01 - 2018-12-31
Kontaktperson:  Thomas Sedelius
Projektdeltagare:  Kjetil Duvold, Jenny Åberg, Tapio Raunio
Finansiärer:  VetenskapsrådetSocial Innovation on Active and Healthy Ageing for Sustainable Economic Growth, SIforAGE

The general aim of SIforAGE project will be to strengthen the cooperation mechanisms and tools among the stakeholders working along the value chain of active and healthy ageing, with the aim of improving the performance of the European Union competitiveness and growth, through research and innovative products for more and better lives.
The objective is change minds and attitudes for a new vision of ageing. This new way of understanding ageing has been embraced under the concept of “active and healthy ageing” (AHA), as an inclusive term to framework the transformation of ageing vision.
The specific objectives addressed in the project will be:
1. To develop the supporting tools and mechanisms for the Social Innovation Incubator on AHA
2. To engage and empower society and civil society organisations in research on AHA.
3. To introduce evidence-based policymaking, through training activities with policymakers, to address future shaping of ageing research programmes and funding schemes
4. To raise awareness among the scientific community on the importance of social responsibility and ethics in ageing research, and offer practical guidance on how to address them.
5. To analyse and improve the existing mechanisms for accessing the market of innovative products and solutions for older people
6. To actively involve the wide range of stakeholders of the value chain and spread knowledge generated along the project duration
The consortium involved in the project is compounded of 19 different partners at EU and International level, representing a remarkable well-balanced consortium with complementary backgrounds and expertise and representing different stakeholders along the value chain of ageing research, from universities, civil society organisations, final users groups, think tanks, public administrations, technology research centers and companies.

Projektperiod:  2012-11-01 -
Kontaktperson:  Carmen Zamorano Llena
Projektdeltagare:  Carmen Zamorano-Llena, Billy Gray
Finansiärer:  EU:s 7:e ramprogramSverige och det föreställda rummet vid världsutställningen i Paris 1937

Inom ramen för det globalhistoriska forskarseminariet undersöker jag de världsutställningarna som anordnades av den internationella utställningsbyrån ”Bureau International des Expositions” på 1930-talet. Genom studium av utställningarna i Bryssel 1935, i Paris 1937 och i New York 1939 ska konstruktionen av Sverige som "världens modernaste land” undersökas ur ett globalhistoriskt perspektiv.

I denna förstudie fokuserar jag på föreställningarna bakom världsutställningen i Paris 1937. I enlighet med kulturgeografen David Harveys tids- och rumsmodell undersöks rummets representation (det föreställa rummet) utifrån det absoluta, det relativa och det relationella rummet. Följande frågor behandlas:

- Vilka var föreställningarna (planen) för utställningen respektive den svenska paviljongen?

- Vilka var föreställningarna om hur människor skulle röra sig på utställningen och i den svenska paviljongen?

- Vilka var föreställningarna om relationen mellan den svenska paviljongen och det globala rum som utställningen utgjorde?

Projektperiod:  2017-01-16 - 2018-01-12
Kontaktperson:  Christina Romlid
Projektdeltagare:  Christina Romlid
Finansiärer:  Synen på shasei i nutida japanska haiku

Syftet med detta projekt är att undersöka hur shasei-begreppet diskuteras i nutida texter av aktiva haiku poeter. Det flesta texter som publicerats om samtida haiku har gjorts i form av handböcker om kompositionen av haiku, eller som essäliknande lyriska kommentarer till haiku skrivna av poeter. En studie av sådant material kan ge oss en direkt bild av hur haiku förstås och läses idag och vilka avsikter som ligger bakom kompositionen av denna typ av poesi. Utgångspunkten är att haiku-poesin inte har varit statisk, utan ständigt utvecklas och förändras, och att även traditionalisterna inte följer traditionen lydigt, utan låter den utvecklas i nya riktningar.
I den första delen av undersökningen, kommer volymen av det insamlade materialet som består av handböcker och teoretiska essäer användas för att identifiera hur shasei definieras av olika författare. Meningsskiljaktigheter mellan författarna kommer att analyseras för att se om de beror på inkonsekventa definitioner eller om de beror på verkliga skillnader i ideologi. Efter att ha satt upp en teoretisk ram på detta sätt, kommer nästa steg vara att tillämpa detta på den del av det material som består av kommentarer och tolkningar som gjorts av olika poeter. Syftet är att fördjupa förståelsen för de olika begrepp som används genom att konfrontera dem med de faktiska tolkningarna.

Projektperiod:  2014-08-01 -
Kontaktperson:  Herbert Jonsson
Projektdeltagare:  
Finansiärer:  The Experience of Migration in Contemporary Irish, Spanish, and Swedish Fiction

The aim of this project is to analyse contemporary Irish, Spanish and Swedish fiction and explore how the experience of migration has effected thematic changes in this literary production. As Leslie A. Adelson has argued in The Turkish Turn in Contemporary German Literature, “the literature of migration is not written by migrants alone” (2005: 23). Thus, this project will focus not only on the work produced by the “new” Irish, Spanish and Swedish writers, but it will also consider how the political and social processes of immigration influence the existing literary systems in those countries. The work will analyse representations of the migrant experience, as well as how the migratory processes have effected what Rebecca L. Walkowitz calls “a shift from nation-based paradigms” (2006: 533) to “transnational models emphasizing the global space of ongoing travel and transcontinental connection” (2006: 906).

Projektperiod:  2009-01-01 -
Kontaktperson:  Carmen Zamorano-Llena
Projektdeltagare:  
Finansiärer:  Tillgivenhet till Husayn i tidig Shi'a

Några årtionden efter profeten Muhammads död försökte hans dotterson Husayn ibn Ali återta den politiska makten till profetens familj. Han begav sig från Mecka till Kufa i Irak, där han hade ett starkt stöd. På väg dit år 680 stoppades han av den härskande klanen Umayyadernas armé i Karbala i den irakiska öknen. Husayns lilla grupp, som kanske bestod av något hundratal personer inklusive kvinnor och barn, belägrades utan tillgång till vatten. Husayn och de flesta andra i gruppen dödades. Shiiter uppfattar dödandet av Husayn i Karbala som en traumatisk händelse. Berättelsen om händelsen utvecklades, och snart sågs den inte bara som en politisk-religiös kamp för att återge makten till Muhammads familj, utan som ett kosmiskt slag, där alla goda makter stod mot de onda, och Husayn blev samtidigt mer och mer en övermänsklig gestalt.
I detta projekt vill jag spåra utvecklingen av synen på Husayn

Projektperiod:  2017-01-01 -
Kontaktperson:  Torsten Hylén
Projektdeltagare:  Torsten Hylén
Finansiärer:  Tyst Kommunikation: Interaktion genom Ellipsis med Infödd resp. Icke-infödd Engelsktalare

Mycket kommuniceras men inte sas explicit i språk. Ellipsis är en fenomen där man inte behöver uttrycka sig i hela meningar på grund av kontexten. Till exempel, om vi ställa en fråga såsom "var sår du honom?", går det att svara "därborta" när man vill kommunicera "jag såg honom därborta". Kontexten som skapas av frågan gör så att man inte behöver svara i hela meningar - det elliptiska svaret kan tolkas på grund av frågan.

Det har forskats mycket kring hur språkanvändare interregerar med varandra och hur lite man kommunicerar explicit i forskningsfält såsom pragmatik samt diskursanalys. Men strategier såsåm ellipsis har inte diskuterats mycket i sammanhanget (men se Oh, 2005, 2006 och Scott, 2013). Det har också forskats kring de interaktiva egenskaper av olika slags språkbruk såsom datormedierad kommunikation, men inte genom ellipsis. Projektet kopplar dessa områden genom att utforska ellipsis som interaktiv strategi i talspråk med infödd resp. icke-infödd engelsktalare.

Projektperiod:  2015-01-01 -
Kontaktperson:  Jonathan White
Projektdeltagare:  
Finansiärer:  Högskolan DalarnaÄldre och nutida kommentarer till diktsamlingen Fuyu no hi (Vinterdagar)

Detta projekt utgörs av en jämförande studie av två kommentarer till de haikai-dikter som ingår antologin Fuyu no hi från slutet av 1600-talet. Jag avser att jämföra en kommentar som skrevs i början av 1800-talet av diktaren Shôroku med de kommentarer som återfinns i klassikersamligen Koten bungaku taikei, vilken idag är den utgåva av detta verk som har fått störst spridning och kan ses som ett uttryck för en nutida standardläsning. Syftet är att visa på skillnader mellan de läsarter som idag ofta tas för givna och tidigare sätt att förstå dessa dikter.

Projektperiod:  2012-01-01 -
Kontaktperson:  Herbert Jonsson
Projektdeltagare:  
Finansiärer:  


Tidigare projekt inom forskningsområdet