Interkulturella språkstudier

I gruppen bedrivs språkvetenskaplig forskning med fokus på interaktion, språkkontakt och språklig förändring. Gruppen har som mål att stärka och utveckla den språkvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Dalarna. Forskarna kommer från flera olika språkämnen och från olika teoretiska och metodiska traditioner. Till de gemensamma forskningsintressena hör språket som resurs i diskursivt skapad identitet och förekomsten av språkliga strukturer och konstruktioner i olika medier och i olika språkliga interaktioner.

I vår skriftburna kultur är språket en av de viktigaste gestaltningsformerna och bidrar till att konstruera vår omvärlduppfattning samtidigt som språket självt påverkas och förändras av hur vi brukar det. Genom att forskarna i gruppen representerar många olika språk har vi möjlighet att ur flera olika perspektiv belysa språkets komplexa roll i människors kommunikation.

Gruppen har en högre seminarieserie som träffas varannan vecka. Exempel på teman som behandlats vid seminarierna är språkval i högre utbildning, normer i institutionella samtal, och översättning av olika slag. Den undervisningssituation som präglar Högskolan Dalarna, där lärare och studenter från flera olika språk och kulturer möts i virtuella klassrum, studeras också av flera deltagare i forskargruppen.

Interkulturella språkgruppen
Gruppen träffades i mars 2014 för ett tvådagarsseminarium om pågående forskningsprojekt och framtida forskningssamarbeten. Här är några av deltagarna samlade i solen i Tällberg.

Forskningsgruppsledare:
Annelie Ädel
E-post: aal@du.se
Telefon: 070-191 86 16