Omvårdnad

Forskningsområdet är huvudsakligen indelat i tre områden: Hälsa och livskvalitet vid långvarig sjukdom, kvinnors och barns hälsa samt kunskapsanvändning och informationssystem i sjukvården.

Forskningen kring hälsa och livskvalitet vid långvarig sjukdom inkluderar patienter med diabetes, stroke, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungcancer liksom patienter med olika orala problemställningar.

Forskningen inom området kvinnors och barns hälsa omfattar områdena folkhälsa, medicinska aspekter av sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, amning av för tidigt födda barn, och studier av kvinnor och barns hälsa i låginkomstländer.

Inom området kunskapsanvändning och informationssystem i sjukvården finns fyra delområden: Studier av sjuksköterskors evidensbaserade yrkesutövning; hur informationsteknologi och standardiserad terminologi kan vara ett stöd för sjuksköterskors beslutsfattande; omvårdnadsarbetets effekt på sjuksköterskors yrkesutövning respektive för patientsäkerheten; förbättring av planeringsprocesser i nya sjukvårdsmiljöer.

Forskningsgruppledare
Anna Ehrenberg
Professor i omvårdnad
E-post: aeh@du.se
Telefon: 023-77 84 72, 070-259 88 50