Idrotts- och hälsovetenskap (IHV)

Forskningen kring idrottsrelaterade frågor har vuxit sig stark vid Högskolan Dalarna de senaste åren. Området engagerar ett stort antal lärare och forskare med rötter i vitt skilda vetenskapliga discipliner och traditioner förenade av ett intresse för fysisk aktivitet och hälsa. Ett multidisciplinärt angreppssätt är avgörande för att nå en djupare förståelse av de objektiva lagar och processer, som är relaterade till respektive utgör de mångfacetterade fenomenen idrott och hälsa.

Forskningen vid IHV kännetecknas av tydligt fokus på tillämpade frågeställningar med utgångspunkt i utövarnas behov. De flesta forskningsprojekt bedrivs därför i samarbete med idrottsorganisationer, näringslivet, landsting och kommuner. Aktiva forskare återfinns på alla nivåer inom IHV, även om doktoranderna är den viktigaste motorn för huvudområdets forskning. Den tvärvetenskapliga karaktären kännetecknas av att forskningen kring frågeställningar och fenomen bedrivs från olika synvinklar. Den tydligt tillämpade inriktningen gör forskningen unik i ett nationellt perspektiv.

Forskningsgruppledare
Michail Tonkonogi
E-post: mtn@du.se
Telefon: 070-820 64 35