Pågående forskning

Pågående forskning 

 eBalans: ett internet-baserat system för att öka fallförebyggande balansträning

Fallhändelser är den dominerande orsaken till skador bland äldre personer vilket vållar stort lidande och höga ekonomiska kostnader for individen och för samhället. Balansträning är den effektivaste fallförebyggande åtgärden för äldre i ordinärt boende. Låga implementeringsnivåer av balansträning är dock ett problem.

Vi vill understödja ökad träning genom att utveckla ett internet-baserat system, vi kallar eBalans, för effektiv balansträning för äldre personer. Grundidén i projektet handlar om att samordna fyra element av existerande kunskap/teknologi: 1) Evidensbaserade balansträningsövningar, 2) Seriösa datorspel som inkluderar rörelser av hela kroppen, 3) Tillförlitlig mätning av balansprestationer och 4) en web-plattform med samverkansfunktioner för kommunikation, återkoppling och uppföljning. Systemet skall fungera som ett stöd för balansträning i klinik med hjälp av fysioterapeut eller annan personal och i hemmet för självträning. Projektet leds av Anna Cristina Åberg Högskolan Dalarna (HDa) i samverkan med Kjartan Halvorsen, Uppsala Universitet (UU).

En pilotstudie genomförs i Hedemora Kommun, med syfte att etablera samverkan och att testa, utvärdera och etablera metodiken. Vi samarbetar med två användargrupper: "veteraner" (äldre i eget boende som är minst 65 år) och "yrkesanvändare" (rehabiliteringspersonal anställda i den kommunala vården och omsorgen samt i landstingets primärvård). I arbetsgruppen som tillsammans med användarna genomför pilotprojektet ingår även Ingrid From, Åsa Bruhn, Helena Fridberg och Lars Oestreicher.

I projektets Scientific and Strategic Advisory Group ingår: från HDa Kevin McKee och Jerker Westin, från UU Louise von Essen och Jonas Sjöström, från Luleå Tekniska Universitet Anita Melander-Wikman och Birgitta Bergvall-Kåreborn samt från Umeå Universitet, Lillemor Lundin-Olsson.

Planerade studier

Äldres och vårdpersonalens upplevelser av toalettassistans vid urininkontinens inom särskilt boende.

Urininkontinens hos sjuka äldre åtgärdas bäst med toalettassistans men det är inte allmänt förekommande. De mest sjuka äldre har större risk att utveckla urininkontinens än andra i motsvarande ålder. Det finns ett visst vetenskapligt underlag för att toalettassistans i form av vaneträning minskar läckagevolymen hos äldre personer med demenssjukdom. Uppmärksamhetsträning dvs. att bli påmind om toalettbesök varannan timme och få hjälp till toaletten, i kombination med fysisk träning, har effekt på urinläckage hos sjuka äldre. Toalettassistans är inte etablerat i vården och det saknas studier om hur äldre och vårdpersonal upplever toalettassistans vid urininkontinens. Sannolikt kommer resultaten att kunna komma till nytta vid införande av toalettassistans inom flera särskilda boenden.

Det övergripande syftet med projektet är att beskriva vårdpersonalens och äldres upplevelser av toalettassistans vid urininkontinens i särskilt boende.

Studien leds av Leg. sjuksköterska, docent Doris Hägglund och Leg. sjuksköterska, med dr. Lena Olai, lektorer Högskolan Dalarna.