Skogen och råvaran

Ett stort växthus och andra husForskningen inom ämnet skog och träteknik är idag främst inriktad mot att utveckla system för skogsvård som ger förutsättningar för bra föryngringsresultat, god tillväxt och kvalitetsutveckling i bestånden. Vi har tidigare också hanterat forskning kring tekniska och organisatoriska system inom skogsnäringen, trämateriallära, träteknik och bioenergi. Med start 2014 vill vi integrera trätekniska forskningsfrågor med frågeställningar inom hållbart byggande.

Nationellt bedrivs forskningen i nära samarbete med framför allt SLU, KTH och det svenska skogsbrukets forskningsinstitut SkogForsk. Internationellt har vi ett väl utvecklat kontaktnät med andra lärosäten och forskande organisationer bl a genom medverkan i flera större EU-projekt och engagemang inom det internationella nätverket för skogsforskare IUFRO.

Ämnesgruppen har av tradition ett nära samarbete med skogsbranschen såsom Stora Enso, Bergvik Skog, Holmen, Sveaskog, Korsnäs, Svenska Skogsplantor och skogsägarföreningar. Samverkan har många gånger resulterat i utbildnings- eller forskningsuppdrag. Samverkan sker också med Skogstyrelsen som tillsammans med Mellanskog bl a har medverkat till utveckling av kurser vid Högskolan Dalarna. Vi har också ett nära samarbete med regionens kommuner genom gymnasieforskarskolan.

Mot bakgrund av ett historiskt brett forskningsupptag erbjuder ämnet ett antal fristående kurser vid Högskolan Dalarna och är engagerat i programbunden utbildning vid andra lärosäten.

 

Kontaktpersoner