Forskningsprojekt

Projekt 2015

Biobränsle och solvärme för 100% förnybar värmeförsörjning - BIOSOL II

Projektet syftar till att utveckla effektiv småskalig uppvärmningsteknik för pelleteldning som är robust, tillförlitlig och bekväm med låg miljöpåverkan och som fungerar väl i kombination med solvärme. Det finns ett stort intresse från pellet- och solvärmebranschen att utveckla system som kan vara ett attraktivt alternativ för värmeförsörjning av svenska småhus och som kan konkurrera med motsvarande system i andra länder. PellSam och Svensk solenergi driver sedan en tid kampanjen 100% förnybar värme ihop med PIR och Svebio.

Resultaten från det nyligen genomförda projektet "Biobränsle och solvärme" (Biosol) där en dynamisk systemprovningsmetod utvecklats visar på en potential att vidareutveckla och öka systemverkningsgraden hos kombinerade biobränsle (pellet) och solvärmesystem för småhus. Syftet är att innom detta projektet vidareutveckla provningsmetoden och utveckla och prova fler system för solvärme och pellets.

Projektperiod:  2013-08-27 - 2015-06-30
Kontaktperson:  Tomas Persson
Projektdeltagare:  
Finansiärer:  EnergimyndighetenExterna uppdrag via skogsbranschen

Uppdragsverksamheten direkt riktad mot skogsbranschen är relativt omfattande. Uppdragen har i många fall karaktär av praktisk vetenskaplig prövning och utvärdering av nya skogsvårdsmetoder som kan bli föremål för introduktion i skogsbruket. Exempel på sådana uppdrag är utvärdering av nya odlingssystem för skogsplantor i plantskola och fält, stabilitetsprövningar i ungskogar, medverkan i utvecklingsarbete när det gäller alternativ bekämpning av snytbaggeangrepp på skogsplantor, bestämning av lagringsbarhet hos skogsplantor och vitalitetstester av skogsodlingsmaterial.

Projektperiod:  2013-01-01 -
Kontaktperson:  Anders Lindström, Anders Mattsson
Projektdeltagare:  Claes Hellqvist, Marianne Vemhäll, Elisabeth Wallin
Finansiärer:  iNSPiRE

iNSPiRE är ett projekt inom EUs 7:e ramprogram med 24 deltagande organisationer från näringslivet, FoU institutioner och föreningar. Projektet omfattar c:a 60 personår därav 4 år genomförs av Högskolan Dalarna. Övergripande målet med projektet är att ta fram en rad paket med renoveringslösningar som minskar byggtiden så mycket att man inte behöver evakuera boende under renoveringen. Klara mål för energibehov efter renoveringar har satts i utlysningen och är 50 kWh/m2 primär energi. Man planerar att göra det genom att utveckla multifunktionella fasader och tak som byggs i fabriker. Lösningarna kommer sedan att demonstreras i 3 byggnader runt omkring i EU.

Högskolan Dalarna arbetar framförallt inom tre områden:
• Modellering och simulering av byggnader inkl. hela VVS anläggningen.
• Analys av potentiella barriärer till implementering av lösningarna som tas fram i projektet (statsvetenskaplig forskning).
• Provning i labb och i fält av de framtagna lösningarna.

Projektperiod:  2012-10-01 - 2016-09-30
Kontaktperson:  Chris Bales
Projektdeltagare:  Marcus Gustafsson, Karin Perman, Jonn Are Myhren
Finansiärer:  EU:s 7:e ramprogramINTERACT Efficient interaction between energy demand, surplus heat/cool and thermal storage in building complexes

Projektägare är SINTEF i Trondheim, Norge och projektets syfte är att öka kunskapen om kombinerade värme- och kylsystem med värmepump och bergvärmelager. Högskolan Dalarnas roll i projektet är bland annat att bidra till utvecklingen av simuleringsverktyg för projektering och optimering av system och komponenter.

Projektperiod:  2013-10-01 - 2017-06-30
Kontaktperson:  Tomas Persson
Projektdeltagare:  Klaus Lorenz
Finansiärer:  Research Council of NorwayMacSheep

MacSheep är ett EU projekt vars syfte är att utveckla nya innovativa produkter och testmetoder för en ny generation av kompakta system som kombinerar solvärme med värmepumpar. Man ska använda genombrott inom IT, material och andra tekniker. Målet är att förbättra energieffektiviten med 25% jämfört med de bästa system på marknaden vid projektets start med en systemkostnad som konkurrenskraftig. Målet är således att uppnå en SPF för hela systemet av 6 jämfört med dagens 4.5. Detta kommer att vara möjligt genom att syntetisera system med genombrott inom olika delar av system och att optimera samverkan dem emellan. Prediktiv styrning och feldetektekteringsmetoder ska undersökas för att säkerställa god funktion under hela systems fulla livslängd.

Detta projekt får finansiellt stöd från EUs sjunde ramprogram (FP7/2007-2011) genom grant agreement no. 282825 med Acronym MacSheep.

Projektperiod:  2012-01-01 - 2015-12-31
Kontaktperson:  Chris Bales
Projektdeltagare:  Stefano Poppi, Tomas Persson
Finansiärer:  EU:s 7:e ramprogramMetoder för att fastställa skogsplantors status, KK-projekt (Hög 12)

Sverige har idag en omfattande produktion av skogsplantor, ca 350-400 miljoner per år och flera miljarder kronor investeras årligen för att skapa förutsättningar för bra föryngringar. Resultatet av investeringen är i högsta grad beroende av plantans etableringsförmåga som i sin tur är beroende av plantans vitalitet då den lämnar plantskolan. Inventeringar i fält visar att 10 % av plantorna inte överlever efter utplanteringen beroende på att de inte är tillräckligt vitala. Plantskolorna är idag hänvisade till tidskrävande och omständliga odlingstester för att fastställa plantornas status inför utplanteringen. Dessa görs sällan beroende på höga kostnader och tidsbrist.
I detta KK-projekt (Hög 12) samverkar Högskolan Dalarna med Svenska Skogsplantor AB, SCA Skog AB, Bergvik Skog Plantor AB och Södra Skogsägarna, Södra Skogsplantor med målet att utveckla och utvärdera tänkbara metoder som möjliggör snabb, enkel, men ändå pålitlig kontroll av skogsplantors status. Sådana metoder kan baseras på molekylära test, där Högskolan Dalarna tidigare varit med att utveckla metoder som fastställer plantornas invintringsstatus och vitalitet, eller metoder som kontrollerar om cellerna är funktionsdugliga via kontroll av plantvävnadernas elektrolytiska läckage eller fotosyntetiska förmåga.

Tillsammans med våra partners har vi identifierat följande situationer där det är akut att finna metoder eller tillämpningar av metoder som skulle kunna förbättra logistik och hantering av plantor liksom kvalitetskontroll i plantskolan:
• Utsättning av plantor från växthus till friland.
• Långnattsbehandling (LN) av granplantor.
• Leverans av plantor.
• Omskolning av täckrotsplantor, effekter av skyddsbehandling mot snytbagge.

Projektperiod:  2013-01-01 - 2015-12-31
Kontaktperson:  Anders Lindström
Projektdeltagare:  Daniel Gräns, Elisabeth Wallin, Marianne Vemhäll
Finansiärer:  KK-stiftelsenMiniplantan

I Sverige planteras årligen 350 - 400 miljoner plantor. Ett av våra största skogsföryngringsproblem är snytbaggen, en liten insekt av släktet vivlar som angriper nyplanterade plantor. Eftersom det finns ett stort intresse att minska kemisk behandling av plantor är det viktigt att finna andra vägar som gör plantering ekonomiskt försvarbart. Försök har visat att plantering av mycket små plantor – endast 8 -12 veckor gamla – drabbas av snytbaggeskador i mindre omfattning än konventionella plantor. Vår forskning har visat en av orsakerna till detta är att den lilla plantan avger andra mindre anlockande dofter än den konventionella äldre plantan. Även plantans begränsade storlek kan göra det obehagligt för snytbaggen att klättra på plantan.
Projektet har pågått under många år i samarbete med SLU, KTH, Skogforsk och skogsbranschen och avslutades formellt 2010 då slutrapport inlämnades till FORMAS. Projektet pågår dock fortfarande med ett antal studier kopplade till doktorandprojekt.

Projektperiod:  2006-01-01 -
Kontaktperson:  Anders Lindström
Projektdeltagare:  Claes Hellqvist, Marianne Vemhäll, Elisabeth Wallin
Finansiärer:  Reesbe företagsforskarskola

Reesbe (resurseffektiva energisystems i den byggda miljön) är en företagsforskarskola som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna. Företagsforskarskolan är ett initiativ som genomförs i nära samarbete med sjutton företag i de tre regionerna Gävleborg, Dalarna och Mälardalen. Totalt finns tolv doktorander i forskarskolan, merparten anställda i företag. Högskolan Dalarna ansvarar för fyra av doktoranderna. De är anställda på ClimateWell, Byggpartner i Dalarna, Falu Energi & Vatten respektive Stora Tunabyggen (i samarbete med Borlänge Energi).

Syftet med forskningen i Reesbe är att hitta åtgärder för en effektivare energianvändning i bostäder eller offentliga byggnader som är anslutna till fjärrvärmesystemet. Forskningen fokuserar inte bara på energibesparande tekniska lösningar, men också på affärsmodeller för gemensamma insatser mellan energi-och bostadsbolagen. Ett särskilt intresse för projektet är att studera potentialen för solenergi för att minska användningen av ändliga resurser (bränslen) och främja lägre klimat-och miljöpåverkan.Forskningen syftar till:
• betydande effektivisering i energitillförselsystem
• betydande minskning av energianvändning i byggnader
• förbättrat inomhusklimat för både befintliga byggnader och nybyggnationer inom fjärrvärmenätet
• ökad andel förnybar energi inom fjärrvärmeområdet genom installationer av solenergiteknik.

Projektperiod:  2013-02-15 - 2019-06-30
Kontaktperson:  Ewa Wäckelgård
Projektdeltagare:  Chris Bales, Frank Fiedler, Jonn Are Myhren, Thomas Olofsson, Tomas Persson, Mats Rönnelid, Corey Blackman, Tina Lidberg, Ricardo Ramirez Villegas, Moa Swing Gustafsson
Finansiärer:  KK-stiftelsen, medverkande 17 företag i ReesbeSHINE

SHINE är en europeisk forskarskola där 13 doktorander inom solvärme finansieras av EU Marie-Curie programmet. SHINE har fem doktorandkurser samt flera korta workshopar och seminarier som är framtagna för doktoranderna inom projektet samt övriga doktorander. Forskningen fokuserar på tre områden: solvärme för fjärrvärme, solvärme för industriprocesser och långtidslagring. Doktoranderna planerar disputera 2017-8. Högskolan Dalarnas projekt är en teknoekonomisk studie om centraliserade och decentraliserade system för solvärme i fjärrvärme. Kassel universitet är koordinator för projektet.

Projektperiod:  2013-09-01 - 2017-09-30
Kontaktperson:  Chris Bales
Projektdeltagare:  
Finansiärer:  EU:s Marie Curie ProgramSäkert arbete vid motormanuella moment i skogen

Motorsågen används idag främst av självverksamma skogsägare, vid avverkning av övergrova träd och träd i bebyggelse samt för rotkapning i samband med stormfällning. Arbetet är mycket olycksdrabbat. Forskning bedrivs rörande bl a grundläggande mekanik vid trädfällning (varierande trädlutning och fällredskap) samt den s k brytmånens hållfasthet och funktion i samband med trädfällning. Vid trädfällning sparar man brytmånen, en del av trädets stam, för att den ska fungera som ett gångjärn när trädet fälls. Forskningen sker i nära samarbete med informations- och utvecklingsverksamhet inom projektet Säker Skog. En viktig del rör utveckling av kvalitetssäkrad motorsågs- och röjsågsutbildning för olika målgrupper med prövning av olika moment för att erhålla körkort.

Projektperiod:  2013-01-01 -
Kontaktperson:  Tomas Gullberg
Projektdeltagare:  
Finansiärer:  Varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar

Tunabyggen AB i Borlänge ställer en byggnad med 36 lägenheter från miljonprogrammet till forskningens förfogande för att kunna visa hur en varsam kostnadseffektiv och hållbar energieffektiv renovering kan genomföras.
Målet är att nå en halverad energianvändning med en "Bygga om process" utan evakuering av de boende och med delaktighet och incitament från de boende och ägaren. De boendes komfortförändring följs genom mätning och brukardialog.
Våra forskare vill installera lågtemperatursystem med användande av moderna tilluftradiatorer och värmeåtervinning med värmepump. Systemoptimering av fjärvärmeanslutningen kommer att prövas i kombination med egen elgenerering liksom paketering av energisparåtgärder definierade genom Belok metodik. Högskolans
klimatkammare används för radiatortester och möjlig renovering av befintliga fönster.
Samhällsvetare genomför boendestudie med fokus på varsamhet och komfort. En attitydmätning kommer att ske av ägaren/styrelsens agerande.

Projektperiod:  2015-07-01 - 2017-12-31
Kontaktperson:  Martin Bergdahl
Projektdeltagare:  Jonn Are Myhren
Finansiärer:  EnergimyndighetenVindkraftens kontroverser

Den planerade studien är en kvalitativ aktörsstudie av de stora vindkraftparker som planeras och byggs i skogsmiljöer i Sveriges inland. Syftet med studien är undersöka och analysera hur olika nyckelaktörer resonerar och agerar vid etablering av stora vindkraftparker i skogsmiljöer. Centralt i arbetet blir att identifiera betydelsefulla nyckelaktörer, beskriva deras perspektiv och analysera möjliga strategier. Målsättningen är också att redovisa och värdera med vilken kraft dessa aktörer, givet deras perspektiv och strategier, kan och vill påverka denna etableringsprocess.

Projektperiod:  2013-02-01 - 2015-12-31
Kontaktperson:  Mattias Gradén, Susanna Heldt Cassel
Projektdeltagare:  Erik Westholm, Ewa Wäckelgård, Susanne Stenbacka (Uppsala universitet)
Finansiärer:  Energimyndigheten, Länsstyrelsen i Dalarna, Bergvik skogZephyr, EU projekt inom 7:e ramprogrammet, europeiskt samverkansprojekt för utveckling av ny energisnål och miljövänlig teknik för produktion av skogsplantor

I flertalet länder i Europa finns en klart uttalad ambition att utöka skogsarealen som en viktig del i ansträngningarna att påverka de negativa effekterna av den globala uppvärmningen.
Zephyr är ett EU-projekt inom 7:e ramprogrammet som utvecklar forskning som utförts inom ett EU projekt inom det 6:e ramprogrammet där Skog- och Träteknik vid Högskolan Dalarna deltog.

Syftet är att utveckla en ny, kostnadseffektiv energisnål och miljövänlig teknik för produktion av skogsplantor. Tekniken bygger på att förodla plantor under kort tid vid hög odlingstäthet i en ny och miljövänlig odlingsenhet som inte är påverkad av utomhusklimatet. Efter odling sker en automatisk omplantering av de förodlade plantorna till valfri slutbehållare där samtliga behållare blir fyllda med plantor till 100%.

Tekniken innebär förutom minskad miljöbelastning jämfört med konventionell odling även stora kostnadsbesparingar. Detta gäller speciellt vid användande av fröpartier med låg grobarhet där konventionell sådd direkt i slutbehållare skulle ge ett lågt plantutbyte jämfört med den nya teknik som utvecklas i projektet.

Odlingsenheten som utvecklas är mobil där enheten integreras i en konventionell transportcontainer. För energibesparing baseras belysning på LED lampor där lämpliga ljusspektrum utvecklas för över 15 olika trädarter i Europa. Energitillförseln baseras på solpaneler och för miljöstyrning utvecklas ett system som bygger på trådlösa sensorer i både luft och odlingssubstrat.

Projektet innefattar en utvärdering av de biologiska förutsättningarna för den nya tekniken, konstruktionen av den nya odlingsenheten samt en biologisk och teknisk utvärdering av det kompletta odlingssystemet som även innefattar lagring och omplantering av förodlade skogsplantor.

Projektperiod:  2013-01-01 - 2015-12-31
Kontaktperson:  Anders Mattsson
Projektdeltagare:  Marco Hernandes Velasco, Marianne Vemhäll
Finansiärer:  


Tidigare projekt inom forskningsområdet