Forskningsprojekt

Projekt 2014

iNSPiRE

iNSPiRE är ett projekt inom EUs 7:e ramprogram med 24 deltagande organisationer från näringslivet, FoU institutioner och föreningar. Projektet omfattar c:a 60 personår därav 4 år genomförs av Högskolan Dalarna. Övergripande målet med projektet är att ta fram en rad paket med renoveringslösningar som minskar byggtiden så mycket att man inte behöver evakuera boende under renoveringen. Klara mål för energibehov efter renoveringar har satts i utlysningen och är 50 kWh/m2 primär energi. Man planerar att göra det genom att utveckla multifunktionella fasader och tak som byggs i fabriker. Lösningarna kommer sedan att demonstreras i 3 byggnader runt omkring i EU.

Högskolan Dalarna arbetar framförallt inom tre områden:
• Modellering och simulering av byggnader inkl. hela VVS anläggningen.
• Analys av potentiella barriärer till implementering av lösningarna som tas fram i projektet (statsvetenskaplig forskning).
• Provning i labb och i fält av de framtagna lösningarna.

Projektperiod:  2012-10-01 - 2016-09-30
Kontaktperson:  Chris Bales
Projektdeltagare:  Marcus Gustafsson, Karin Perman, Jonn Are Myhren
Finansiärer:  EU:s 7:e ramprogramINTERACT Efficient interaction between energy demand, surplus heat/cool and thermal storage in building complexes

Projektägare är SINTEF i Trondheim, Norge och projektets syfte är att öka kunskapen om kombinerade värme- och kylsystem med värmepump och bergvärmelager. Högskolan Dalarnas roll i projektet är bland annat att bidra till utvecklingen av simuleringsverktyg för projektering och optimering av system och komponenter.

Projektperiod:  2013-10-01 - 2017-06-30
Kontaktperson:  Tomas Persson
Projektdeltagare:  Klaus Lorenz
Finansiärer:  Research Council of NorwayMacSheep

MacSheep är ett EU projekt vars syfte är att utveckla nya innovativa produkter och testmetoder för en ny generation av kompakta system som kombinerar solvärme med värmepumpar. Man ska använda genombrott inom IT, material och andra tekniker. Målet är att förbättra energieffektiviten med 25% jämfört med de bästa system på marknaden vid projektets start med en systemkostnad som konkurrenskraftig. Målet är således att uppnå en SPF för hela systemet av 6 jämfört med dagens 4.5. Detta kommer att vara möjligt genom att syntetisera system med genombrott inom olika delar av system och att optimera samverkan dem emellan. Prediktiv styrning och feldetektekteringsmetoder ska undersökas för att säkerställa god funktion under hela systems fulla livslängd.

Detta projekt får finansiellt stöd från EUs sjunde ramprogram (FP7/2007-2011) genom grant agreement no. 282825 med Acronym MacSheep.

Projektperiod:  2012-01-01 - 2015-12-31
Kontaktperson:  Chris Bales
Projektdeltagare:  Stefano Poppi, Tomas Persson
Finansiärer:  EU:s 7:e ramprogramReesbe företagsforskarskola

Reesbe (resurseffektiva energisystems i den byggda miljön) är en företagsforskarskola som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna. Företagsforskarskolan är ett initiativ som genomförs i nära samarbete med sjutton företag i de tre regionerna Gävleborg, Dalarna och Mälardalen. Totalt finns tolv doktorander i forskarskolan, merparten anställda i företag. Högskolan Dalarna ansvarar för fyra av doktoranderna. De är anställda på ClimateWell, Byggpartner i Dalarna, Falu Energi & Vatten respektive Stora Tunabyggen (i samarbete med Borlänge Energi).

Syftet med forskningen i Reesbe är att hitta åtgärder för en effektivare energianvändning i bostäder eller offentliga byggnader som är anslutna till fjärrvärmesystemet. Forskningen fokuserar inte bara på energibesparande tekniska lösningar, men också på affärsmodeller för gemensamma insatser mellan energi-och bostadsbolagen. Ett särskilt intresse för projektet är att studera potentialen för solenergi för att minska användningen av ändliga resurser (bränslen) och främja lägre klimat-och miljöpåverkan.Forskningen syftar till:
• betydande effektivisering i energitillförselsystem
• betydande minskning av energianvändning i byggnader
• förbättrat inomhusklimat för både befintliga byggnader och nybyggnationer inom fjärrvärmenätet
• ökad andel förnybar energi inom fjärrvärmeområdet genom installationer av solenergiteknik.

Projektperiod:  2013-02-15 - 2019-06-30
Kontaktperson:  Ewa Wäckelgård
Projektdeltagare:  Chris Bales, Frank Fiedler, Jonn Are Myhren, Thomas Olofsson, Tomas Persson, Mats Rönnelid, Corey Blackman, Tina Lidberg, Ricardo Ramirez Villegas, Moa Swing Gustafsson
Finansiärer:  KK-stiftelsen, medverkande 17 företag i ReesbeVindkraftens kontorverser

Den planerade studien är en kvalitativ aktörsstudie av de stora vindkraftparker som planeras och byggs i skogsmiljöer i Sveriges inland. Syftet med studien är undersöka och analysera hur olika nyckelaktörer resonerar och agerar vid etablering av stora vindkraftparker i skogsmiljöer. Centralt i arbetet blir att identifiera betydelsefulla nyckelaktörer, beskriva deras perspektiv och analysera möjliga strategier. Målsättningen är också att redovisa och värdera med vilken kraft dessa aktörer, givet deras perspektiv och strategier, kan och vill påverka denna etableringsprocess.

Projektperiod:  2013-02-01 - 2015-12-31
Kontaktperson:  Mattias Gradén, Susanna Heldt Cassel
Projektdeltagare:  Erik Westholm, Ewa Wäckelgård, Susanne Stenbacka (Uppsala universitet)
Finansiärer:  Energimyndigheten, Länsstyrelsen i Dalarna, Bergvik skog


Tidigare projekt inom forskningsområdet