Forskningsprojekt

Projekt 2017

BIOSOL Ny lösning för uppvärmning av lågenergihus med kombination av sol- och bioenergi

Projektets målsättning är att utveckla ett helt nyt koncept för effektiv och säker värmeöverföring från en vedkamin till ett vattenburet värmesystem för rumsuppvärmning och tappvarmvatten.

Projektperiod:  2016-01-01 - 2018-12-31
Kontaktperson:  Tomas Persson
Projektdeltagare:  Tomas Persson, Michaela Meir
Finansiärer:  Norges forskningsrådExterna uppdrag via skogsbranschen

Uppdragsverksamheten direkt riktad mot skogsbranschen är relativt omfattande. Uppdragen har i många fall karaktär av praktisk vetenskaplig prövning och utvärdering av nya skogsvårdsmetoder som kan bli föremål för introduktion i skogsbruket. Exempel på sådana uppdrag är utvärdering av nya odlingssystem för skogsplantor i plantskola och fält, stabilitetsprövningar i ungskogar, medverkan i utvecklingsarbete när det gäller alternativ bekämpning av snytbaggeangrepp på skogsplantor, bestämning av lagringsbarhet hos skogsplantor och vitalitetstester av skogsodlingsmaterial.

Projektperiod:  2013-01-01 -
Kontaktperson:  Anders Lindström, Anders Mattsson
Projektdeltagare:  Claes Hellqvist, Marianne Vemhäll, Elisabeth Wallin
Finansiärer:  IMTRIS

IMTRIS är ett gränsöverskridande projekt om förädling av träråvara som är en central resurs för den regionala bioekonomin. Delprojektets aktiviteter syftar till att åstadkomma en demonstrationsanläggning för småskalig knubbvedseldning i regionen och insatserna som planeras är:
Undersöka marknaden av utrustning för knubbvedstillverkning med avseende på storleksfraktion och förekomst av överstora ändknubbar.
Samverkan med utrustningstillverkare och organisationer om informationsspridning om knubbvedseldning.
Inspelning av föreläsning om möjligheterna med knubbvedseldning
Vetenskaplig publicering av de senaste studierna med proveldning

Projektperiod:  2015-09-01 - 2018-07-31
Kontaktperson:  Tomas Persson
Projektdeltagare:  Tomas Persson, Karin Granström (Karlstads Universitet)
Finansiärer:  EU - Interreg Inre Skandinavien, Högskolan DalarnaINTERACT Efficient interaction between energy demand, surplus heat/cool and thermal storage in building complexes

Projektägare är SINTEF i Trondheim, Norge och projektets syfte är att öka kunskapen om kombinerade värme- och kylsystem med värmepump och bergvärmelager. Högskolan Dalarnas roll i projektet är bland annat att bidra till utvecklingen av simuleringsverktyg för projektering och optimering av system och komponenter.

Projektperiod:  2013-10-01 - 2017-06-30
Kontaktperson:  Tomas Persson
Projektdeltagare:  Klaus Lorenz
Finansiärer:  Research Council of NorwayMiniplantan

I Sverige planteras årligen 350 - 400 miljoner plantor. Ett av våra största skogsföryngringsproblem är snytbaggen, en liten insekt av släktet vivlar som angriper nyplanterade plantor. Eftersom det finns ett stort intresse att minska kemisk behandling av plantor är det viktigt att finna andra vägar som gör plantering ekonomiskt försvarbart. Försök har visat att plantering av mycket små plantor – endast 8 -12 veckor gamla – drabbas av snytbaggeskador i mindre omfattning än konventionella plantor. Vår forskning har visat en av orsakerna till detta är att den lilla plantan avger andra mindre anlockande dofter än den konventionella äldre plantan. Även plantans begränsade storlek kan göra det obehagligt för snytbaggen att klättra på plantan.
Projektet har pågått under många år i samarbete med SLU, KTH, Skogforsk och skogsbranschen och avslutades formellt 2010 då slutrapport inlämnades till FORMAS. Projektet pågår dock fortfarande med ett antal studier kopplade till doktorandprojekt.

Projektperiod:  2006-01-01 -
Kontaktperson:  Anders Lindström
Projektdeltagare:  Claes Hellqvist, Marianne Vemhäll, Elisabeth Wallin
Finansiärer:  Reesbe företagsforskarskola

Reesbe (resurseffektiva energisystems i den byggda miljön) är en företagsforskarskola som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna. Företagsforskarskolan är ett initiativ som genomförs i nära samarbete med sjutton företag i de tre regionerna Gävleborg, Dalarna och Mälardalen. Totalt finns tolv doktorander i forskarskolan, merparten anställda i företag. Högskolan Dalarna ansvarar för fyra av doktoranderna. De är anställda på ClimateWell, Byggpartner i Dalarna, Falu Energi & Vatten respektive Stora Tunabyggen (i samarbete med Borlänge Energi).

Syftet med forskningen i Reesbe är att hitta åtgärder för en effektivare energianvändning i bostäder eller offentliga byggnader som är anslutna till fjärrvärmesystemet. Forskningen fokuserar inte bara på energibesparande tekniska lösningar, men också på affärsmodeller för gemensamma insatser mellan energi-och bostadsbolagen. Ett särskilt intresse för projektet är att studera potentialen för solenergi för att minska användningen av ändliga resurser (bränslen) och främja lägre klimat-och miljöpåverkan.Forskningen syftar till:
• betydande effektivisering i energitillförselsystem
• betydande minskning av energianvändning i byggnader
• förbättrat inomhusklimat för både befintliga byggnader och nybyggnationer inom fjärrvärmenätet
• ökad andel förnybar energi inom fjärrvärmeområdet genom installationer av solenergiteknik.

Projektperiod:  2013-02-15 - 2019-06-30
Kontaktperson:  Ewa Wäckelgård
Projektdeltagare:  Chris Bales, Frank Fiedler, Jonn Are Myhren, Thomas Olofsson, Tomas Persson, Mats Rönnelid, Corey Blackman, Tina Lidberg, Ricardo Ramirez Villegas, Moa Swing Gustafsson
Finansiärer:  KK-stiftelsen, medverkande 17 företag i ReesbeSHINE

SHINE är en europeisk forskarskola där 13 doktorander inom solvärme finansieras av EU Marie-Curie programmet. SHINE har fem doktorandkurser samt flera korta workshopar och seminarier som är framtagna för doktoranderna inom projektet samt övriga doktorander. Forskningen fokuserar på tre områden: solvärme för fjärrvärme, solvärme för industriprocesser och långtidslagring. Doktoranderna planerar disputera 2017-8. Högskolan Dalarnas projekt är en teknoekonomisk studie om centraliserade och decentraliserade system för solvärme i fjärrvärme. Kassel universitet är koordinator för projektet.

Projektperiod:  2013-09-01 - 2017-09-30
Kontaktperson:  Chris Bales
Projektdeltagare:  
Finansiärer:  EU:s Marie Curie ProgramSäkert arbete vid motormanuella moment i skogen

Motorsågen används idag främst av självverksamma skogsägare, vid avverkning av övergrova träd och träd i bebyggelse samt för rotkapning i samband med stormfällning. Arbetet är mycket olycksdrabbat. Forskning bedrivs rörande bl a grundläggande mekanik vid trädfällning (varierande trädlutning och fällredskap) samt den s k brytmånens hållfasthet och funktion i samband med trädfällning. Vid trädfällning sparar man brytmånen, en del av trädets stam, för att den ska fungera som ett gångjärn när trädet fälls. Forskningen sker i nära samarbete med informations- och utvecklingsverksamhet inom projektet Säker Skog. En viktig del rör utveckling av kvalitetssäkrad motorsågs- och röjsågsutbildning för olika målgrupper med prövning av olika moment för att erhålla körkort.

Projektperiod:  2013-01-01 -
Kontaktperson:  Tomas Gullberg
Projektdeltagare:  
Finansiärer:  Varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar

Tunabyggen AB i Borlänge ställer en byggnad med 36 lägenheter från miljonprogrammet till forskningens förfogande för att kunna visa hur en varsam kostnadseffektiv och hållbar energieffektiv renovering kan genomföras.
Målet är att nå en halverad energianvändning med en "Bygga om process" utan evakuering av de boende och med delaktighet och incitament från de boende och ägaren. De boendes komfortförändring följs genom mätning och brukardialog.
Våra forskare vill installera lågtemperatursystem med användande av moderna tilluftradiatorer och värmeåtervinning med värmepump. Systemoptimering av fjärvärmeanslutningen kommer att prövas i kombination med egen elgenerering liksom paketering av energisparåtgärder definierade genom Belok metodik. Högskolans
klimatkammare används för radiatortester och möjlig renovering av befintliga fönster.
Samhällsvetare genomför boendestudie med fokus på varsamhet och komfort. En attitydmätning kommer att ske av ägaren/styrelsens agerande.

Projektperiod:  2015-07-01 - 2017-12-31
Kontaktperson:  Martin Bergdahl
Projektdeltagare:  Jonn Are Myhren
Finansiärer:  Energimyndigheten


Tidigare projekt inom forskningsområdet