Forskarskolor

Forskningsprofilen deltar i två forskarskolor: företagsforskarskolan Reesbe och den europeiska forskarskolan SHINE.

Reesbe

Reesbe (resurseffektiva energisystem i den byggda miljön) är en företagsforskarskola som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola, Högskolan Dalarna och företag i de tre regionerna Gävleborg, Dalarna och Mälardalen. Forskarskolan finansieras av KK-stiftelsen och 17 deltagande företag. Reesbe omfattar 12 doktorander, handledare på de tre medverkande lärosätena samt mentorer från företagen.

Forskarskolans mål är:

Syftet med forskningen i Reesbe är att finna lösningar för en effektivare energianvändning i bostäder och offentliga byggnader som är anslutna till fjärrvärmesystemet. Forskningen handlar inte bara om energisparande tekniska innovationer utan också om affärsmodeller för gemensamma energieffektiviseringsåtgärder mellan energi-och fastighetsbolag. Av särskilt intresse för projektet är att studera lösningar för implementering av solenergiteknik för att minska användningen av ändliga resurser (bränslen) och främja lägre klimat-och miljöpåverkan.

Forskningen syftar till:

Kontaktperson

SHINE

SHINE är en europeisk forskarskola där 13 doktorander inom solvärme finansieras av EU Marie-Curie programmet. SHINE har fem doktorandkurser samt flera korta workshopar och seminarier som är framtagna för doktoranderna inom projektet samt övriga doktorander. Forskningen fokuserar på tre områden: solvärme för fjärrvärme, solvärme för industriprocesser och långtidslagring. Doktoranderna planerar disputera 2017-2018. Högskolan Dalarnas projekt är en teknoekonomisk studie om centraliserade och decentraliserade system för solvärme i fjärrvärme. Universitetet i Kassel, Tyskland, är koordinator för projektet.

Kontaktperson